TÜBİTAK Tarafından Geliştirilen “SARS-CoV-2 Virüsüne Karşı Koruyucu Pastil/Çiğneme Tableti” Teknolojisinin Transferine Dair İnhisari Lisans İhalesi

11 Haziran 2022 13:03

TÜBİTAK tarafından geliştirilen “SARS-CoV-2 Virüsüne Karşı Koruyucu Pastil/Çiğneme Tableti” Teknolojisinin Transferi 7 (yedi) yıl süre ile lisanslanması TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 25’inci maddesine göre “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

a) Adresi

: Atatürk Bulvarı No:221, Kavaklıdere,06680

  Çankaya / ANKARA

b) Telefon

: 0312 298 14 62  / 0312 298 14 55

c) Elektronik posta adresi

ibrahim.cinarer@tubitak.gov.tr

  sait.altinkanat@tubitak.gov.tr

 

2-İhale konusu işe ait  bilgiler

a) Niteliği, türü ve miktarı: TR 2022/000292 numaralı ve "SARS-CoV-2 Virüsüne Karşı Koruyucu Pastil/Çiğneme Tableti Üretimi" buluş başlıklı ulusal patent başvurusu, söz konusu ulusal patent başvurusunun rüçhan hakkından yararlanarak yapılması muhtemel ulusal ve uluslararası patent başvuruları ve bu kapsamda edinilen yapma bilgisi (know-how) statüsündeki teknolojinin transferidir. Teknoloji transfer bedeli olarak en az 600.000,00 TL (altıyüzbin Türk Lirası) peşinat alınması şartı ile ihale yapılması, ihaleyi kazanan firmaya 7 (yedi) yıl süreyle lisans alanın istediği ülkelerde belirtilen usul, şart ve kapsamda inhisari lisans verilmesi, lisans alan firmaya "SARS-CoV-2 Virüsüne Karşı Koruyucu Pastil/Çiğneme Tableti" teknolojisi lisans sözleşmesi kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) logosunun ürünlerin etiketleri/ambalajları ile diğer tanıtım aktivitelerinde kullanım hakkının bedelsiz olarak basit lisans yoluyla tesisidir.

b) Tahmini Bedel: 600.000,00 TL (AltıyüzbinTürkLirası)  

c) Geçici Teminat Bedeli: Tahmini bedelin % 3 (yüzdeüç)’ünden az olmamak ve 31.08.2022 tarihinden önce olmamak üzere sunulacaktır. Teminat mektupları dışındaki teminatlar, TÜBİTAK Başkanlık Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürlüğü hesabına (IBAN: T.C. Ziraat Bankası, TR15 0001 0017 4506 0280 7250 33) yatırılabilir.

d) Royalti Ödemesi: Lisans alan, sözleşme süresi boyunca gerçekleştirdiği her bir ürünün satış/temin/kurulumu için ürün satış fiyatının %1,5’ine (yüzdebirvirgülbeş) denk gelen tutarı lisans sözleşmesinde belirtilen şekilde TÜBİTAK’a ödeyecektir.

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Atatürk Bulvarı No:221, -Satınalma Müdürlüğü– Kavaklıdere Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati

: 21.06.2022   -   10:00

   

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

4.1. İstekliler idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

4.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname.

4.3. Standart Formlar: Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, geçici teminat mektubu ve kesin teminat mektubu.

5-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.İhale dokümanı, Atatürk Bulvarı No:221, Satınalma Müdürlüğü Kavaklıdere Çankaya/ANKARA adresinde bedelsiz görülebilir ve 100,00 TL (YüzTürkLirası) TÜBİTAK Başkanlık Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürlüğü hesabına (IBAN: T.C. Ziraat Bankası, TR15 0001 0017 4506 0280 7250 33) havale/eft yapılmak suretiyle satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No:221, Satınalma Müdürlüğü, Kavaklıdere Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 - Altmış (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

9- İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme bedelinin % 6 (yüzdealtı)’sı oranında kesin teminat alınacaktır. Birden fazla isteklinin ortak olarak teklif vermesi halinde kesin teminat ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.